Zásady spracúvania osobných údajov

Correcto, s. r. o., IČO: 51 946 335, Strojnícka 2959/7, 827 01 Bratislava – mestská časť Ružinov; webová stránka: tvojpribeh.sk; tvojpribeh-eshop.sk

Vitajte na našej webovej stránke https://tvojpribeh.sk/ a teší nás, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke: https://tvojpribeh.sk/https://www.stahovanie-movex.sk/ a na súvisiacej stránke e-shopu: https://www.tvojpribeh-eshop.sk/ (presmerovanie z tvojpribeh.sk). prípadne pri vašej osobnej návšteve v sídle spoločnosti resp. pri osobnom prevzatí tovaru sú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

1. Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

1.1. Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby a za určitých podmienok aj IP adresa prípadne informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

1.2. Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Bohužiaľ technické fungovanie internetu vám neumožní prístup k obsahu našej stránky bez spracovania vašej IP adresy (kódu miesta odkiaľ ste sa na našu stránku dostali).

1.3.Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránok  https://tvojpribeh.sk/ a https://www.tvojpribeh-eshop.sk/ (nevyhnutné cookies), ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj (používané pri nastaveniach retargeting reklamy cez Google Analytics a Google Adwords). Google Analytics je analytický nástroj od Googlu, ktorý pomáha vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci používajú. Môže pomocou súpravy súborov cookie zhromažďovať informácie a nahlasovať štatistiky používania webu bez identifikácie totožnosti jednotlivých návštevníkov Googlu. Google Analytics používa ako hlavný súbor cookie „_ga".

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách používania webu je možné pomocou údajov zhromaždených v službách Google, konkrétne cez vyššie uvedenú službu Google Analytics (za spolupráce súborov cookie pre reklamy) zobrazovať aj relevantnejšie reklamy v službách Googlu (napríklad v rámci Vyhľadávania cez Google Chrome). Pre vás majú tieto cookies tú výhodu, že v rámci reklamy na stránkach Google a pri vyhľadávaniach cez internetový prehliadač Google Chrome sa vám zobrazujú reklamy s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači. Ak však deaktivujete všetky cookies (aj tie nevyhnutné), fungovanie našich stránok a podstránok môže byť týmto zásahom obmedzené. Proti štatistikám a profilovaniu máte právo namietať (viď ďalej zásady spracúvania osobných údajov a čl. 21 GDPR). Námietku je potrebné zaslať na kontaktnú osobu: Mgr. Karina Bodnárová, e-mail: info@tvojpribeh.sk. Viac o spracúvaní vašich osobných údajov a vašich právach sa dozviete v týchto zásadách a v informácii o Cookies, v tzv. Cookies politike na našej stránke www.tvojpribeh.sk.

Informácie o tom, ako si nastaviť svoj prehliadač a obmedziť alebo povoliť spracovanie cookies, nájdete tu.

Cookies zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá Vašu identifikáciu neumožňuje.

1.4. Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do objednávkového formulára na našej webovej stránke a na podstránkach, ako aj keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailovej adresy alebo cez sociálne siete (Facebook, Instagram). Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, tel. číslo, fakturačnú adresu a adresu doručenia, ako aj vaše špecifické žiadosti vo vzťahu k ponúkaným produktom (ktoré uvádzate do poznámky objednávkového formulára). Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

2.1. Na čo tieto informácie o vás používame (účely)? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť Correcto, s. r. o., IČO: 51 946 335, Strojnícka 2959/7, 827 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 131513/B.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza na webovej stránke https://www.stahovanie-movex.sk/a na jej jednotlivých podstránkach ako aj pri osobnej návšteve sídla našej spoločnosti resp. pri osobnom prevzatí zakúpeného tovaru.

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné zberné mechanizmy, ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

2.2. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete na náš e-mail alebo cez správu na Messengeri/Instagrame

- vašu e-mailovú adresu a meno resp. údaje za účelom spätného kontaktu spracúvame len po dobu nevyhnutnú na odpoveď na vašu otázku na právnom základe predzmluvných vzťahov odvodených z čl. 6 ods. 1 písm b) GDPR.

2.3. Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári pri objednávke našich produktov – pamätná kniha; doplnkové karty; sety a rôzne kombinácie produktov ponúkaných cez web tvojpribeh.sk/ tvojpribeh-eshop.sk;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/adresa doručenia/fakturačná adresa  (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - potrebné na účel dodania produktov v tlačenom formáte, na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o zákazníka = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to po dobu trvania zmluvy a po dobu plynutia záručnej doby (v spojení s príslušnou premlčacou dobou), ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), a to po dobu stanovenú príslušnými osobitnými právnymi predpismi;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky elektronických bonusov k objednávke a dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa (t.j. prevádzkovateľa) = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to po dobu trvania zmluvy a po dobu plynutia záručnej doby (v spojení s príslušnou premlčacou dobou), za účelom vybavenia aj prípadných následných reklamačných nárokov,

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze, pričom ako dotknutá osoba, ktorá s nami uzatvorila zmluvu, môžete túto našu činnosť očakávať. Samozrejme nie je naším záujmom vás zahlcovať reklamou v podobe špeciálnych ponúk (napr. zľavy, poštovné zdarma a pod.) po neobmedzený čas, a preto na tento účel spracúvame Vašu e-mailovú adresu po dobu 3 rokov od jej poskytnutia z Vašej strany pri objednávke. Marketingové ponuky môžete dostávať e-mailom resp. cez cielenú reklamu na sociálnej sieti FB alebo Instagram – na nastavenie reklamy (priameho marketingu) použijeme vašu e-mailovú adresu, čo môžete v každom časovom okamihu od jej poskytnutia namietnuť;

mobilné číslo - za účelom technického dodania tovaru zákazníkovi cez doručovateľa resp. pri osobnom prevzatí = právnym základom je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to zmluvy s vybraným doručovateľom alebo pri osobnom prevzatí produktov plnenie zmluvy s prevádzkovateľom e-shopu.

2.4. Odporúčania (referencie)

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše služby uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím (ak ste fyzická osoba), ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail alebo v odpovedi na súkromnú správu na Messengeri alebo cez aplikáciu Instagram, v ktorých vás o povolenie žiadame. Vaše údaje v odporúčaní zverejňujeme pod dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu. Inak vaše údaje pseudonymizujeme/anonymizujeme, pokiaľ je náš záujem na zverejnení referencie zachovaný a takým štýlom, aby vaše osobné údaje boli chránené. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

2.5. FB stránka Tvoj príbeh / Instagram @tvojpribehsk - spoloční prevádzkovatelia so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland:

2.5.1. Odporúčania:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty na FB Fan page uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v správe v aplikácii Messenger, cez DM na Instagrame, v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame alebo kliknutím na tlačidlo ohodnotiť na našej FB Fan page. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším vyššie definovaným súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme príp. ak náš záujem na zverejnení všeobecných informácií z odporúčania naďalej trvá, fotografiu a odporúčanie zanonymizujeme a uvedené prestane spĺňať pojmové znaky osobného údaja v zmysle GDPR. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to jednoduchým spôsobom – zaslaním správy cez Messenger, DM (direct message) cez Instagram alebo e-mailom na našu kontaktnú osobu podľa týchto zásad.

2.5.2. Komentáre na FB Fan Page:

Ak komentujete na našej FB Fan Page alebo na našom Instagramovom profile stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to jednoduchým spôsobom – zaslaním správy cez Messenger, DM (direct message) cez Instagram alebo e-mailom na našu kontaktnú osobu podľa týchto zásad.

Odporúčania a komentáre na FB Fan page a na Instagramovom profile @tvojpribehsk sa riadia Privacy Policy spoločnosti Facebook  pod linkom: https://www.facebook.com/policy.php a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

2.5.3. Objednávky našich produktov (pamätná kniha, doplnkové karty, sety a pod.) cez správu na FB/IG:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/adresa doručenia/fakturačná adresa  (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - potrebné na účel dodania produktov v tlačenom formáte, na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o zákazníka = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to po dobu trvania zmluvy a po dobu plynutia záručnej doby (v spojení s príslušnou premlčacou dobou), ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), a to po dobu stanovenú príslušnými osobitnými právnymi predpismi;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky elektronických bonusov k objednávke a dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa (t. j. prevádzkovateľa) = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to po dobu trvania zmluvy a po dobu plynutia záručnej doby (v spojení s príslušnou premlčacou dobou)  za účelom vybavenia aj prípadných následných reklamačných nárokov,

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze, pričom ako dotknutá osoba, ktorá s nami uzatvorila zmluvu, môžete túto našu činnosť očakávať. Samozrejme nie je naším záujmom vás zahlcovať reklamou po neobmedzený čas, a preto na tento účel spracúvame Vašu e-mailovú adresu po dobu 3 rokov od jej poskytnutia z Vašej strany pri objednávke. Marketingové ponuky môžete dostávať e-mailom resp. cez cielenú reklamu na sociálnej sieti FB alebo Instagram – na nastavenie reklamy (priameho marketingu) použijeme vašu e-mailovú adresu, čo môžete v každom časovom okamihu namietnuť;

mobilné číslo - za účelom technického dodania tovaru zákazníkovi cez doručovateľa resp. pri osobnom prevzatí = právnym základom je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to zmluvy s vybraným doručovateľom alebo pri osobnom prevzatí produktov plnenie zmluvy s prevádzkovateľom e-shopu.

2.6. Osobné údaje zamestnancov/ záujemcov o zamestnanie/ subdodávateľov/spolupracovníkov prevádzkovateľa

Ak máte záujem pracovať pre nás, resp. už u nás pracujete alebo s nami spolupracujete, vaše údaje sú u nás v bezpečí.

Osobné údaje účastníkov pracovnoprávnych vzťahov – meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, národnosť a číslo OP, prípadne kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo) – spracúvame na právnom základe plnenia pracovnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj na právnom základe plnenia našich zákonných povinností (mzdová agenda, prihlásenie zamestnancov na zdravotné, sociálne poistenie, plnenie odvodových povinností) a to po dobu, ktoré nám v jednotlivých prípadoch predpisujú príslušné právne predpisy (účtovné, mzdové, sociálne poistenie, pracovnoprávne a daňovoprávne - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Okrem zamestnancov v pracovnoprávnom pomere, resp. v obdobnom pracovnom vzťahu pre nás pracujú aj subdodávatelia – živnostníci, ktorých osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH spracúvame na právnom základe právnom základe plnenia vzájomnej zmluvy o spolupráci (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj na právnom základe plnenia našich zákonných povinností (účtovné, daňovoprávne povinnosti) a to po dobu, ktoré nám v jednotlivých prípadoch predpisujú príslušné právne predpisy (účtovné, a daňovoprávne - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Uvedené sa analogicky vzťahuje na konateľov spoločnosti vykonávajúcich činnosti v mene a na účet prevádzkovateľa.

3. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu trvania zmluvy a po dobu následného plynutia zákonných lehôt (2-ročnej záručnej doby v spojení s príslušnými premlčacími dobami po uplatnení nároku u predávajúceho v záručnej dobe – pri kupujúcom spotrebiteľovi je následná premlčacia doba na uplatnenie nárokov na súde po uplatnení nároku z vád u predávajúceho v dĺžke 3 rokov pri kupujúcom podnikateľovi v dĺžke 4 rokov);

vo vzťahu k údajom na účely marketingu po dobu 3 rokov od ich poskytnutia prevádzkovateľovi/od vášho súhlasu alebo pokým ste sa neodhlásili/nenamietali ich spracúvanie/oprávnený záujem prevádzkovateľa/profilovanie prostredníctvom reklamy/neodvolali svoj súhlas - podľa toho, čo nastane skôr;

ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy apod.) neustanovujú na zákonné účely spracúvania osobných údajov dlhšiu dobu ich spracovávania (napr. účtovnícke predpisy stanovujú dobu uchovávania účtovných dokladov na dobu 10 rokov).

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

4. Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, aktuálne anitvírove programy konkrétne AVG a viacúrovňový firewall; k vašim údajom pristupujeme iba cez zaheslované wifi pripojenie a zaheslované koncové zariadenia.

Zároveň osoby - sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu resp. cez zabezpečené zariadenia.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://,  a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej kancelárii v zabezpečenej budove a prístup k nim majú len oprávnené osoby. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: obchodná spoločnosť Correcto, s. r. o., IČO: 51 946 335, Strojnícka 2959/7, 827 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 131513/B.

Kontaktná osoba:

Mgr. Karina Bodnárová

info@tvojpribeh.sk; info@tvojpribeh-eshop.sk;

5.1. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

5.2. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

5.3. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. napr.  po ukončení poskytovania sťahovacej služby, máte „právo na zabudnutie" = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo "odhlásiť" alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@tvojpribeh.sk; info@tvojpribeh-eshop.sk.

5.4. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Námietku uplatníte úplne jednoducho, a to e-mailom na naše kontaktné e-mailové adresy: info@tvojpribeh.sk; info@tvojpribeh-eshop.sk alebo zaslaním správy prostredníctvom platforiem spoločnosti Facebook – správou na Messengeri alebo cez platformu Instagram. Obdobne máte právo uplatniť námietku proti profilovaniu v rámci cielenej reklamy.

Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

5.5. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

5.6. Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi - napr. iným predajcom pamätných kníh, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany je len prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

5.7. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle GDPR predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom vás upovedomíme.

5.8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by došlo k prenosu do tretích krajín využitím sprostredkovateľa so serverami mimo EÚ, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené (certifikácia cez EU-US Privacy Shield).

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

6. Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – akým spôsobom posúvame Vaše údaje?

V našom tíme máme oprávnené osoby, ktoré sú výslovne poučené o povinnostiach zaobchádzať s údajmi zákazníkov so zvýšenou starostlivosťou a v zmysle GDPR ako aj subdodávateľov na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom, ktorých taktiež poučujeme o ich povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u spolupracovníkov či členov nášho tímu boli v bezpečí. Naši spolupracovníci, ktorí majú prístup k vašim údajom sú navyše oboznámení s našou Metodikou šifrovania.

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy a šifrované správy, riadime sa internou Metodikou šifrovania - osobné údaje sú nahrávané až po prihlásení sa do systémov a zadaní užívateľského mena a hesla.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html – a pravidlá nastavenia služby Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk

Biznisweb (admin prístup, prípadne zálohovanie webu, postavenie na hranici príjemcu a sprostredkovateľa) - https://www.biznisweb.sk/obchodne-podmienky#block-1768

Príjemcami údajov sú doručovatelia, ktorých si vyberáte v poslednom kroku vyplnenia objednávky – kuriérska spoločnosť prípadne Slovenská pošta – ktorí sú samostatnými prevádzkovateľmi na účely spracúvania osobných údajov, nakoľko medzi dotknutou osobou a prepravcom objednaného tovaru je uzatváraná samostatná zmluva, a to z dôvodu, že dotknutej osobe (zákazníkovi) je umožnený výber prepravcu v objednávkovom formulári.

7. Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@tvojpribeh.sk. Ďakujeme.

8. Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia a sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9. Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 27.05.2020

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám:

obchodná spoločnosť Correcto, s. r. o., IČO: 51 946 335, Strojnícka 2959/7, 827 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 131513/B.

Kontaktná osoba:

Mgr. Karina Bodnárová

info@tvojpribeh.sk

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Aj https://tvojpribeh.sk/ a https://www.tvojpribeh-eshop.sk/ používajú známe koláčiky cookies za účelom technického fungovania webu a po vašom súhlase za účelom prispôsobenej reklamy. Námietku proti zberu nevyhnutných cookies na základe oprávneného záujmu môžete podať na info@tvojpribeh.sk - viac informácií...