Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – tvojpribeh.sk

Preambula
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj fyzických produktov – Pamätná kniha, doplnkové kartičky, sety a súvisiaci tovar - (ďalej len „Produkty") v elektronickom obchode na internetovej stránke www.tvojpribeh.sk.


1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Correcto, s.r.o., Strojnícka 2959/7, Bratislava - mestská časť Ružinov 827 01, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro , Vložka číslo : 131513/B, IČO: 51 946 335 , DIČ: 2120844099, tel. +421908313326, e-mail: bodnarova@correctosro.sk; info@tvojpribeh.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúci – ďalej aj len spotrebiteľ alebo Kupujúci - spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania. Kupujúcim je aj právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.tvojpribeh.sk. V prípade záujmu o kúpu produktov za účelom obchodnej spolupráce nás kontaktujte na e-mail: info@tvojpribeh.sk.

1.3 Kupujúcim sa rozumie za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci (fyzická alebo právnická osoba) ako objednávateľ v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu Predávajúceho a potvrdením objednávky dáva Kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky.
Emailová adresa Kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií Kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z."). E-mailová adresa Kupujúceho je v takomto prípade nevyhnutným technickým opatrením umožňujúcim uskutočnenie objednávky.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim sa rozumie potvrdenie objednávky zaslané na e-mailovú adresu Kupujúceho.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie Produktu vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení), v prípade vzťahov s právnickou osobou Obchodným zákonníkom (zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.2 Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za produkty ich cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci do 24 hodín emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany Kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky s následným oznámením do e-mailu alebo priamo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet Kupujúceho v lehote 48 hodín od potvrdenia storna zo strany Predávajúceho.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade Kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške v lehote 48 hodín od oznámenia storna objednávky zo strany Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...) – v uvedených prípadoch sa ohľadne už prijatej platby zo strany kupujúceho uplatní postup podľa predošlej vety tohto bodu.

3. CENY

3.1 Kupujúci sa za nadobudnutý produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávke v internetovom obchode Predávajúceho pri objednávanom produkte platnú v čase objednania Produktov. V prípade, ak v lehote 14 dní po uzavretí zmluvy (t.j. po potvrdení objednávky a zaslaní platobných údajov na e-mail Kupujúceho) nedôjde k úhrade kúpnej ceny zo strany Kupujúceho, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a neuhradenú objednávku stornovať, o čom zašle Kupujúcemu oznámenie na e-mail.

3.2 Predávajúci nie je platiteľom DPH.

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho podľa zvoleného spôsobu platby podľa bodu 4 VOP.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Produktom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a prevzatia produktov Kupujúcim. Autorské práva Predávajúceho zostávajú nedotknuté (viď bod 7 VOP). Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže Kupujúci prevodom na účet Predávajúceho na základe faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví Predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže Kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet Predávajúceho

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu elektronicky.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke Predávajúceho je 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. V prípade, ak je potrebné dodaciu lehotu predĺžiť, o dodacej lehote a termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a prijatí úhrady kúpnej ceny a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie väčšinou v lehote podľa predošlého bodu týcho obchodných podmienok. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho.

5.3 Uvedené dodacie lehoty sa nevzťahujú na predaj Produktov prostredníctvom predpredaja. Každý predpredaj má samostatné dodacie lehoty, ktoré sú zverejnené pri konkrétnej predpredajnej akcii na webovej stránke Predávajúceho www.tvojpribeh.sk.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou

b) Slovenskou poštou.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a prípadné reklamácie si uplatniť u prepravcu tovaru.

6.4 Za tovar zodpovedá Predávajúci s výnimkou prípadov podľa bodu 6.5. až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru alebo potvrdí prevzatie iným spôsobom podľa podmienok prepravnej spoločnosti.

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

7. AUTORSKÉ PRÁVA K PRODUKTOM A ZMLUVNÁ POKUTA ZA ICH PORUŠENIE

7. Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autora Mgr. Kariny Bodnárovej v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19 a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci – Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.
V prípade záujmu obchodnú spoluprácu nás kontaktujte na e-mail: info@tvojpribeh.sk.

8. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

8.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už Kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu e-mailom alebo poštou.

8.2. Ak má Kupujúci záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho tvojpribeh.sk (cez kontaktnú e-mailovú adresu). Prijatie odstúpenia od zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (e-mailom).

8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru
Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)
– Komu:
Correcto, s.r.o.
Strojnícka 2959/7, 827 01 Bratislava- mestská časť Ružinov
e-mail: info@tvojpribeh.sk
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.

8.4 Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

8.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar odporúčame vrátiť v nepoškodenom obale a zároveň by nemalo dôjsť k zjavnému opotrebovaniu, zničeniu resp. poškodeniu vráteného tovaru (produktov). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty produktov, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

9. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

9.1 Na produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu www.tvojpribeh.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje prevzatie zásielky Kupujúcim.

9.2 Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

9.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

9.4 Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY:

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu v sídle Predávajúceho a to osobne alebo poštou. Tovar doručuje Kupujúci na vlastné náklady na adresu Predávajúceho:
Correcto, s.r.o., Strojnícka 2959/7, Bratislava - mestská časť Ružinov 827 01,

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mail) Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (bez jej vybavenia) má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie Predávajúci zabezpečí Kupujúcemu opravu veci, výmenu tovaru, vrátenie peňazí alebo uplatnenie primeranej zľavy. V prípade neuznanej reklamácie Kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením.
Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti produktov - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:

1. Kupujúci spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
b) informácie podľa nasledovného bodu 2, písm. a) a c)

2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
a) meno, adresu a e-mail Kupujúceho;
b) názov produktu, cenu, dátum zakúpenia;
c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia resp. od prevzatia predmetu reklamácie, ak k nemu došlo neskôr, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak);
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu Predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

3. Originál reklamačného listu dostane Kupujúci, kópia ostáva Predávajúcemu.
Spôsoby riešenia reklamácie:
1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, Predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť alebo doplniť.
2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže Predávajúci:
a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok, alebo
b) vrátiť peniaze Kupujúcemu, t.j. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak
- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,
- alebo ak sa dvakrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého produktu(strata dôvery), alebo pre väčší počet vád nemožno produkt užívať,
- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a s Kupujúcim nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke www.tvojpribeh.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov sú uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Osobné údaje – Zásady spracúvania osobných údajov.

11. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.


V Bratislave, dňa 27.5.2020

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Aj https://tvojpribeh.sk/ a https://www.tvojpribeh-eshop.sk/ používajú známe koláčiky cookies za účelom technického fungovania webu a po vašom súhlase za účelom prispôsobenej reklamy. Námietku proti zberu nevyhnutných cookies na základe oprávneného záujmu môžete podať na info@tvojpribeh.sk - viac informácií...